یکشنبه, 02 آبان 0

پرس موزاییک

کاربرد جهت تولید انواع موزاییک کف فرش پیاده رو و...
ظرفیت تولید روزانه برای هر نفر با توجه به سایز قطعه 20 اله 70 متر مربع

توضیحات